Радослав Георгиев 0884 844 315
NON STOP
Начало    Услуги    Снимки    Контакти    Видове отпадъци

Аварийно отпушване нa канали, шахти, септични ями, химически тоалетни, тоалетни, мивки, сифони и други. Видео диагностика на канали.
Извършване на услуги с водоноска – 12 000 литра.
Извършване на услуги със специализиран метометачен автомобил.
Транспортни услуги.
Извозване на строителни и битови отпадъци.
Транспортни услуги. Хамалски услуги.
Превоз и доставка на инертни материали.

Извозване на отпадъци.

Основно отпадъците могат да се разделят на четири групи:

 1. "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;
 2. "ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ" са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;
 3. "ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ" са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
 4. "СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.Състояние на екологичната обстановка и природните ресурси - отпадъци

Битови и строителни отпадъци

През последните три години (2006-2008) се наблюдава плавно намаляване на количествата събрани битови отпадъци, като тенденцията е по-ясно изразена за големите населени места. Въпреки това, докладваното количество на битовите отпадъци, отнесени към обслужваното население, за повечето общини в страната е съизмеримо или по-високо от това в развитите страни. Причините за завишените количества докладвани битови отпадъци са свързани с липсата на кантари на депата и начина на отчитане, основан единствено на транспортни документи.

За 2008 г. НСИ е отчел 3 196 хил. т битови отпадъци, депонирани на 622 депа с организирано сметосъбиране. От тях 145 са контролирани.


На следващата карта са представени данни за 52-те общински депа, всяко от които обслужва население над 20 000 жители.

На тези депа през 2008 г. са събрани 2 296 хил. т битови отпадъци от 250 населени места с население 4 473 713 жители.

По-голяма част от общинските депа са обявени като депа за битови отпадъци, но на практика на тях се депонират смесено битови, строителни, производствени, а много често и опасни отпадъци.

За отчетната година са докладвани 1 043 хил. т строителни отпадъци, събрани от 48 населени места на 31 специализирани депа и заемащи площ от 963 dca. Наред с това около 211 хил. т строителните отпадъци са депонирани на общински депа за битови отпадъци. В повечето случаи депата за строителни отпадъци са изоставени кариери, заблатени терени, ерозирали брегови и други негативни форми. Поради начина на експлоатация на депата и използването на тези отпадъци за запръстяване, в това количество са включени и земните маси, депонирани в тях.